Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Smart Drive Ltd

1. Κάθε πληροφορία, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται ή αναφέρεται ως προϊόν πώλησης στην ιστοσελίδα της Smart Drive Ltdαποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα κι ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/1993 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων συγγενικών δικαιωμάτων» και από τις Κοινοτικές Οδηγίες 2001/29/ECκαι 2009/24/EC

2. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης καθ΄ ολοκληρίαν ή τμήματος αυτών για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Smart Drive Ltd.  

3. Ειδικότερα για τους προσομοιωτές οδήγησης FOERST GmbH (Copyright 1976-2023), και SIMLOG Inc (Copyright 1999-2023) απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, δημόσια προβολή και αναπαραγωγή με οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο, καθ΄ ολοκληρίαν ή μερικού τμήματος του λογισμικού με τον προσομοιωτή ή του λογισμικού αυτού καθ΄ αυτού (χωρίς το hardware)χωρίς την έγγραφη άδεια της Smart Drive Ltd ή/και των κατασκευαστών. Το ίδιο ισχύει για κάθε τροποποίηση καθ΄ ολοκληρίαν ή μερικού τμήματος του hardware (καμπίνα προσομοίωσης, σύστημα κίνησης, προβολικά, οθόνες κλπ). Για τους επιμέρους Όρους Εγγύησης, Ασφάλειας και Καλής Λειτουργίας των Εκπαιδευτικών Προσομοιωτών Οδήγησης FOERST GmbH και SIMLOG Inc υπάρχει ξεχωριστό έντυπο το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή – χρήστη από την Smart Drive LtdΟι όροι αυτοί βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.simulators.gr (Copyright 2008-2023), για την οποία ισχύουν επίσης οι όροι του παρόντος και η οποία αποτελεί τη μητρική/προγενέστερη ιστοσελίδα της Smart Drive Ltd (Copyright 2012-2023).

4. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα και η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της, υπόκειται σε όρους και κανόνες, οι οποίοι υπερισχύουν κάθε αντίθετης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Smart Drive Ltd και οιουδήποτε τρίτου χρήστη προϊόντων/υπηρεσιών ή επισκεπτών της ιστοσελίδας της.

5. Η Smart Drive Ltd δεσμεύεται για τη σύννομη παρουσία της σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, στο διαδίκτυο και την αγορά. Η ιστοσελίδα της Smart Drive Ltd έχει στόχο την πληροφόρηση, επιμόρφωση και επικοινωνία των χρηστών και επισκεπτών της.

6. Η Smart Drive Ltd αναλαμβάνει κάθε προσήκον κι ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στη σελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Smart Drive Ltd δεν εγγυάται την ορθότητα, πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

7. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για την διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η Smart Drive Ltd δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

8. Η Smart Drive Ltd δεν ευθύνεται, για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών-επισκεπτών της σελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας της ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κά).

9. Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Smart Drive Ltd ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων (logos) και λογισμικών που εμπεριέχονται ή αναφέρονται στην ιστοσελίδα της.

10. Η Smart Drive Ltd διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή του παρόντες όρους.

11. Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Smart Drive Ltd επιβεβαιώνει ότι ο επισκέπτης έχει κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα αναφέρονται παραπάνω και ότι συμφωνεί απόλυτα με τους όρους αυτούς.

12. Η Smart Drive Ltd δικαιούται να διατηρεί σε αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών των ηλεκτρονικών της σελίδων και των πελατών της, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

·      Αυτόματη συλλογή πληροφοριών: Η Smart Drive Ltd συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-πελατών της, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου μας (web server), όπως είναι η διεύθυνση IP, το όνομα χώρου τους (domain name), καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή τους. Τα δεδομένα αυτά δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών-επισκεπτών μας τα οποία τηρούνται στα αρχεία μας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους.

·      Συλλογή δεδομένων και σκοπός της συλλογής τους: Η πρόσβαση στη σελίδα επιτρέπεται χωρίς την αποκάλυψη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία). Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που παρέχουν αυτόβουλα οι πελάτες-επισκέπτες της ιστοσελίδας μας κατά τη χρήση των υπηρεσιών της. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες για τους πελάτες-επισκέπτες μας από άλλες πηγές, όπως Δημόσια Αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Η χρήση των δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση του υποκειμένου τους, η οποία θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε μέσω της επισημείωσης σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή τους. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mailστις διευθύνσεις info@smartdriveltd.com και info@simulators.gr

·      Διαβίβαση Δεδομένων: Δε διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα των πελατών-επισκεπτών μας χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή τους σε τρίτους Δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η συγκατάθεση θα παρέχεται είτε εγγράφως είτε με επισημείωση σε ειδικό σημείο της ιστοσελίδας μας κατά τη συλλογή των δεδομένων. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να άρουν τη συγκατάθεσή τους οποτεδήποτε αποστέλλοντας έγγραφη αίτηση ή e-mailστις διευθύνσεις info@smartdriveltd.com και info@simulators.gr.  Η υποχρέωση μη διαβίβασης ή γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αίρεται σε κάθε περίπτωση, που ορίζει ο νόμος ή οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

·      Εμπιστευτικότητα – Ασφάλεια: Η Smart Drive Ltd δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης η οποία πιθανόν προκαλέσει ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενά τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Smart Drive Ltd ή των συνεργατών της. Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται επίσης να προβάλουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων, που τους αφορούν. Ειδικότερα μπορούν να ζητήσουν τη διόρθωση, προσωρινή ή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή ακόμη και τη διαγραφή τους. Η Παρούσα πολιτική συλλογής και Διαχείρισης είναι σύμφωνη με το Ν. 2472/1997 και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

·      Δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης: Οι πελάτες-επισκέπτες μας δικαιούνται να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρία. Η σχετική αίτηση πρέπει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@smartdriveltd.com και info@simulators.gr μαζί με αποδεικτικά έγγραφα, από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα των αιτούντων, καθώς και αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Smart Drive Ltdυποχρεούται να απαντήσει εγγράφως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών, αποστέλλοντας ταυτόχρονα δωρεάν αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων, που τυχόν τηρούνται στο αρχείο της.

·      Υπηρεσίες και σύνδεσμοι της ιστοσελίδας: Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους επισκέπτες της την επικοινωνία με άλλους επισκέπτες ή την αποστολή πληροφοριών, κατά τη διαβίβαση όμως των οποίων μπορούν να παρεμβληθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση τρίτοι. Η Smart Drive Ltd δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από οποιονδήποτε τρίτο. Η Smart Drive Ltd δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους των ως άνω εταιριών/ιστοσελίδων.