Правилна употреба

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ УЕБ САЙТА, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ НА Smart Drive Ltd

1.       Всяка информация, картина, дизайн, софтуер, аудио-визуално произведение или звукозапис, които се съдържат или са посочени като продукт за продажба в уеб сайта на компанията Smart Drive Ltd представляват оригинален продукт на творческа мисъл и следователно са защитени съгласно разпоредбите на Закона за защита на авторското право и сродните му права 2121/1993.

2.       Забранява севсяко действие на възпроизвеждане, разпространение, промяна или използване на части или изцяло на съдържанието, с каквато и да било цел и по какъвто и да било начин без предварителното писмено разрешение от страна на компанията Smart Drive Ltd.  

3.       По-специално за симулаторите за управление FOERST GmbH (1976-2023), SIMLOG Inc (1999-2023) се забранява копирането, промените, публичното излъчване и възпроизвеждане, под каквато и да било форма/ документ, или по електронен път, изцяло или от части на софтуера (освен hardware)без писменото разрешение на Smart Drive Ltd. Същото се отнася и за всички промени свързани с отделни части или изцяло на хардуера (симулационна кабина, задвижваща система, проектори, екрани и т.н.). Относно специфичните гаранционни условия, условия за безопасност и добра работа на учебните симулатори за управление FOERST GmbH се предоставя отделен формуляр на купувача – потребителя на Smart Drive LtdТези условия са публикувани на интернет страницата www.simulators.gr (2008-2023). Този сайт е родителски / предишен уебсайт на Smart Drive Ltd (2014-2023).

4.       Достъпът до уеб сайта и ползването на продуктите и услугите ѝ, са предмет на условия и правила, имащи предимство при всякакви противоречия, изрични или негласни споразумения между Smart Drive Ltd и всяко трето лице потребител на продуктите/ услугите или посетител на сайта.

5.       Smart Drive Ltd гарантира законосъобразното си присъствие в документи и електронни средства в интернет пространството и на пазара. Уеб страницата на Smart Drive Ltd има за цел да информира, образова и общува с потребителите и посетителите си.

6.       Smart Drive Ltd взема всички подходящи и разумни предвидени мерки, така че данните и информацията, съдържащи се в сайта ѝ да са пълни, точни и достоверни. Smart Drive Ltd не гарантира точността, пълнотата, точността и надеждността на тези данни и информация и не носи отговорност пред потребителите или трети лица за всички загуби, дължащи се на техния неправилен или неточен характер.

7.       Свързването на сайта с други уеб сайтове, чрез връзки (links) се извършва само за улеснение на потребителите – посетителите. Компанията Smart Drive Ltd не носи отговорност, за каквито и да било преки или косвени щети на потребителите – посетителите, произтичащи от използването на възможности за свързване с други уеб сайтове чрез линкове (links) или от използването на данни и информация, съдържащи се в такива сайтове.

8.       Smart Drive Ltd не носи отговорност, за каквато и да било пряка или косвена щета или загуба на потребителите – посетителите на уеб сайта, дължаща се на незаконни действия на трети лица (пр. кражба или разшифроване на пароли или данни), разпространяване на вируси (viruses) по време на посещението в уеб сайта или на възпроизвеждането (download) на данните на неговото съдържание или на проблеми, които могат да възникнат по време на използването на компютрите (например загуба на данни и т.н.

9.       Без изричното писмено съгласие на Smart Drive Ltd или на трета страна бенефициент, е забранено използването на търговските марки, логата (logos) и софтуерите, съдържащи се или посочени в уеб сайта.

10.    Smart Drive Ltd запазва правото си да променя своя уеб сайт, да добавя, изменя и/или отстранява всеки елемент и/или информация, съдържащи се в него, без предизвестие. Също така запазва правото си да променя по всяко време настоящите условия.

11.    Достъпът до уеб сайта на Smart Drive Ltd потвърждава, че посетителят е разбрал адекватно и ясно споменато по-горе, и че е напълно съгласен с тези условия.

12.       Smart Drive Ltd притежава правото да съхранява архив и обработва лична информация на посетителите на своите уеб страници и клиенти, в съответствие с условията по-долу:

·     Автоматично събиране на информация: Smart Drive Ltd събира лични данни на своите посетители – клиенти, които автоматично се разпознават от сървъра на мрежата (web server), като например IPадрес, домейн (domain name), както и информация относно системата на техния компютър. Тези данни по никакъв начин не са свързани с личните данни на нашите посетители – клиенти, съхранявани в архивите ни, без да бъде поискано тяхното предварително съгласие

·     Събиране на данни и целта на тяхното събиране: Достъпът до страницата е разрешен без разкриване на лични данни (анонимност). Събираме и обработваме данни от личен характер, които клиентите – посетителите на уеб страницата предоставят доброволно по време на ползването на нашите услуги. Не събираме информация за нашите клиенти – посетители от други източници, като например публични органи, институции или частни организации. Използването на данните за други цели е разрешено само след предварителното изрично съгласие на субекта, което е предоставено в писмен вид или чрез анотация в специална секция на нашия уеб сайт. Клиентите – посетителите ни имат правото да оттеглят съгласието си по всяко време, като изпратят писмено искане или e-mailна адрес: info@smartdriveltd.com или на info@simulators.gr

·     Предаване на данни: Не предавамеличните данни на нашите клиенти – посетители, без предварителното им съгласие на трети лица, публични или частни организации. Съгласието се предоставя в писмен вид или анотация в специална секция на сайта при събирането на данни. Клиентите – посетителите ни имат правото да оттеглят съгласието си по всяко време, като изпратят писмено искане или e-mailна адрес info@smartdriveltd.com и info@simulators.gr. Задължението за непредаване или разкриване на лични данни отпада във всички случаи, определени със закон или с решение на органа за защита на личните данни.

·     Поверителност – Сигурност: Smart Drive Ltd не носи никаква отговорност, ако личните данни, съхранявани в нейния архив, представляват предмет на незаконно деяние, което може да причини вреди или щети, имуществени или неимуществени на субектите, поради форсмажорни обстоятелства, или каквато и да било друга причина, която не се дължи на груба небрежност или умишлено нарушение от страна на Smart Drive Ltd или на нейните сътрудници.Нашите клиенти -посетители, също така имат правото да възразят срещу обработването на данни, свързани с тях. По-специално, могат да поискат корекция, неизползването им, заключване, не прехвърляне или дори изтриването им, временно или за постоянно. Тази политика на управление и събиране на данни е в съответствие със закон № 2472/1997 и решенията на органа за защита на личните данни.

·       Право на достъп и възражение: Нашите клиенти – посетители имат правото да бъдат информирани, относно това дали техните лични данни подлежат на обработка от страна на компанията. Съответното искане трябва да бъде изготвено писмено и да бъде изпратено на електронния ни адрес или info@smartdriveltd.com или info@simulators.gr заедно с документи, удостоверяващи самоличността на молбоподателите, както и платежен документ удостоверяващ внасянето на съответната сума, определена в решенията на органа за защита на личните данни. Компанията Smart Drive Ltd eдлъжна да отговори писмено, в рамките на стриктен срок от петнадесет (15) дни, изпращайки едновременно безплатно копие на личните данни на молбоподателите, ако такива биват пазени в архива.

·     Услуги и връзки в уеб сайта: Уеб сайтът дава възможност на посетителите да се свързват с други посетители, както и да изпратят информация или обменят данни, които обаче могат да попречат на достъпа на трети страни. Smart Drive Ltd не носи никаква отговорност за всяко незаконно събиране или обработка на лични данни от трето лице. Smart Drive Ltd не носи отговорност за всяко незаконно събиране или обработване на лични данни от страна на гореспоменатите фирми/сайтове.